रोजची आत्मिक भाकर

वचन: नियमशास्त्र मोशेच्या द्वारे दिले होते; कृपा व सत्य येशूच्या द्वारे आली. योहान १:१७. मनुष्याने आज्ञाभंग केल्या नंतर तो देवाच्या सहभागितेला मुकला. त्यामुळे ज्ञान, सामर्थ्य, आरोग्य, यश, शांती, आनंद, हे जे सर्व त्याच्या ठायी देवाने ठवले होते ते त्याच्या पासून निघून गेले. पुन्हा ते गौरव व सामर्थ्य आपल्याला प्राप्त व्हावे म्हणून मनुष्य झटू लागला. निर्माण… Continue reading रोजची आत्मिक भाकर

Optimized by Optimole