पवित्र-आत्मा-बायबल-स्टडी-भाग-५

आत्म्याच्या प्रेरणेने चालण्याने विश्वासणाऱ्याचे व्यक्तित्व अतिशय उच्च कोटीच्या जीवनशैलीमध्ये परावर्तित होते.”आत्म्याचे फळ हे आहे: प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, चांगलेपणा, विश्वासूपणा, लीनता, इंद्रियदमन अशा गोष्टींविरुद्ध नियमशास्त्र नाही. गलती ५:२२-२३.

Optimized by Optimole