प्रार्थना व कार्यसिध्दी, उत्पत्ती २०:१७.

  प्रार्थना  वचन: मग अब्राहामाने देवाची प्रार्थना केली, तेव्हा देवाने अबीमलेख त्याची बायको व त्याच्या दासी यास बरे केले, आणि त्यास मुले होऊ लागली. उत्पत्ती २०:१७.   देव अबीमलेखाला स्वप्नाद्वारे सांगतो की  तू माझ्या विरुद्ध पाप करू नये म्हणून मी तुला सावध करीत आहे.वचन ६. पण वरील वचनावरून  लक्षात येते की देवाने अबीमलेख त्याची बायको… Continue reading प्रार्थना व कार्यसिध्दी, उत्पत्ती २०:१७.

Optimized by Optimole