“स्त्रीची निर्मिती ” उत्पत्ती २:२२.

वैवाहिक सुख  वचन: परमेश्वर देवाने आदामाची फासळी काढून त्याची स्त्री बनवली आणि तिला आदामा कडे नेले. उत्पत्ती २:२२. परमेश्वर देवाने आदामासाठी अनुरूप सहकारी म्हणजे पत्नी निर्माण करण्याचा संकल्प केला असे आपण वचन १८ मध्ये पहातो. पण देवाने तिला लगेच निर्माण केले नाही. त्याने अगोदर पशु पक्षी घडवले व त्यांना आदामाकडे नेले तेव्हा आदामाने त्यांना नावे… Continue reading “स्त्रीची निर्मिती ” उत्पत्ती २:२२.

“यशस्वी विवाह” उत्पत्ती २४:६७

वैवाहिक सुख  वचन: मग इसहाकाने तिला आपली आई सारा हिच्या डेऱ्यांत आणले आणि त्याने रिबकाचा अंगीकार केला व ती त्याची बायको झाली आणि त्याने तिच्यावर प्रीती केली आणि इसहाक आपल्या आईच्या मरणानंतर सांत्वन पावला. उत्पत्ती २४:६७. इसहाक त्याची आई सारा हिचा खूपच लाडका होता, तिच्या म्हातारपणी तो तिला झाला होता. आपल्या एकुलत्या एक मुलावर ती… Continue reading “यशस्वी विवाह” उत्पत्ती २४:६७

Optimized by Optimole