माझी-साक्ष:-सैतानावर-देवाने-विजय-दिला-!

 माझी साक्ष-सैतानावर देवाने विजय दिला ! प्रस्तावना: प्रियांनो देव आपल्या जीवनात अनेक साक्षी निर्माण करितो. बायबल सांगते आपण सर्व एका साक्षीरूपी मेघाने वेढलेले आहोत म्हणून आपण प्रत्येक ओझे व सहज अडकवणारे पाप टाकून आपल्यापुढे ठेवलेल्या धावेवरून धीराने धावावे. इब्री १२:१. हा साक्षीरूपी मेघ आपल्याला निराश होऊ देत नाही, तर प्रभुमध्ये आशेने चालण्याचे सामर्थ्य देतो. सैतानावर… Continue reading माझी-साक्ष:-सैतानावर-देवाने-विजय-दिला-!

Optimized by Optimole