पापाचे परिणाम व मानवाचा उध्दार !

 वचन: सर्वांनी पाप केले आहे आणि ते देवाच्या गौरवाला उणे पडले आहेत. रोम ३:२३. प्रस्तावना: आज आपण पृथ्वीवरील सर्व मानव दोन भागात विभागू शकतो. एक भाग तारलेल्या मानवांचा म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्तावरील विश्वासाने ज्यांच्या पापांची क्षमा झाली आहे, जे पापाच्या, शापाच्या, व सैतानाच्या बंधनातून मुक्त झाले आहेत. व दुसरा भाग म्हणजे प्रभू येशूवर विश्वास ठेवत नसल्यामुळे… Continue reading पापाचे परिणाम व मानवाचा उध्दार !

Optimized by Optimole