“लिंग भेद” उत्पत्ती २:१८

स्त्री व पुरुष  वचन: मग परमेश्वर देव म्हणाला, मनुष्य एकटा असावा हे बरे नाही, तर त्याला अनुरूप असा सहकारी मी निर्माण करिन. उत्पत्ती २:१८. प्रस्तावना : पुरुष सत्ताक समाज व्यवस्थेमध्ये स्रियांना दुय्यम स्थान दिलेले असल्यामुळे, स्वार्थी लोकांनी धर्म ग्रंथांतील स्त्रीविषयक लिखाणाचे चुकीचे अर्थ काढल्या मुळे, व स्त्रीविषयक विचार मांडताना चुकीच्या लिखाणांचा आधार घेतल्यामुळे. जवळ जवळ… Continue reading “लिंग भेद” उत्पत्ती २:१८

वूमेन्स डे, “ख्रिस्ती दृष्टीकोनातून”

                                                                वूमेन्स डे, “ख्रिस्ती दृष्टीकोनातून” प्रस्तावना: आपल्याला माहित आहे वूमेन्स डे आठ मार्च रोजी जगभर साजरा केल्या जातो. जगभरातील स्रियांनी जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात गाठलेल्या… Continue reading वूमेन्स डे, “ख्रिस्ती दृष्टीकोनातून”

Optimized by Optimole