“आत्मिक युद्ध” गलती ४:१०

वचन : वार, महिने, सणाचे काळ, व वर्षे हीं तुम्ही पाळता. गल :४: १० प्रस्तावना: प्रियांनो, संत पौल गलतीकरांच्या मंडळीला मार्गदर्शन करताना सांगत आहे की, ‘ जुने ते होऊन गेले आहे, पूर्वी तुम्ही ज्या गोष्टी अनुसरत होता, त्या आता अनुसरण्याची गरज नाही कारण आता प्रभू येशूच्या द्वारे तुम्ही देवाचे पुत्र व कन्या आहा. आता तुम्ही… Continue reading “आत्मिक युद्ध” गलती ४:१०

Optimized by Optimole