भुते,भूत बाधा, व उपाय.

वचन: मग त्यानें  त्या बारा जनांस एकत्र बोलावून त्यांना सर्व भुतांवर, आणि रोग बरे करायला, सामर्थ्य व अधिकार दिला. लूक ९:१  प्रास्ताविक: आज अनेक लोक भुतांवर किंवा अदृश्य जगावर विश्वास ठेवत नाहीत. परंतु बायबल भुतांच्या अस्तित्वाबद्दल आपल्याला खात्री देते, व त्यांच्या बद्दल अनेक गोष्टी आपण बायबल द्वारे समजूं शकतो. जर आपण या गोष्टी योग्य प्रकारे समजून घेतल्या… Continue reading भुते,भूत बाधा, व उपाय.

Optimized by Optimole