प्रभू येशूची भक्ती बरकत देते व रोगराई दूर करते. निर्गम २३:२५

 वचन: तू आपला देव परमेश्वर याची उपासना करावी म्हणजे तो तुझ्या अन्नपाण्यास बरकत देईल, तो तुझ्या मधून रोगराई दूर करील. निर्गम २३:२५

परमेश्वर बरकत  देईल,  रोगराई दूर करील. निर्गम २३:२५

प्रस्तावना: देवाची उपासना केल्याने आपल्याला आशीर्वाद प्राप्त होतात यावर आपण सर्वच विश्वास ठेवतो. तरी अनेक जण या बाबतीत संभ्रमित असतात. त्यांच्या मनात अनेक कल्पना येतात, त्यामुळे देवाच्या उपासनेकडे पहाण्याचा त्यांचा दृष्टीकोण योग्य राहत नाही, व परिणामी देवाच्या उपासनेचे योग्य प्रतिफळ म्हणजे आरोग्य व बरकत त्यांच्यात दिसत नाही. पैसे कमावण्यासाठी, सुख व आनंदाचा आस्वाद घेण्यासाठी ते जगाच्या स्पर्धेत जीवाचे रान करताना दिसतात. देवाचे वचन सांगते,’परमेश्वर जर घर बांधत नाही तर बांधणाऱ्याचे श्रम व्यर्थ जातात, देव त्याचे भय धरणाऱ्यासाठी तो झोपेत असतानाच त्याला काय हवे याची व्यवस्था करितो. स्तोत्र १२७. म्हणून ख्रिस्ती व्यक्तीने जगाच्या स्पर्धेत न पडता देवाच्या अभिवचनांवर विश्वास ठेवावा, त्यातून देवाला आपल्याला नेमके काय सांगायचे आहे हे जमजून घ्यावे व त्याची उपासना आत्म्यात व खरेपणात करावी. तर आपण समजून घेऊ या की देव आपल्याला त्याची उपासना का करावयास सांगत आहे ? व उपासनेची नेमकी पद्धत काय आहे ?

स्वर्गीय व्यवस्था: 

देव म्हणजे विश्वाचा निर्माता होयस्वर्ग त्याचे सिहांसन  पृथ्वी त्याचे पादासन आहेप्रेषित :४९५०अशा महान सनातन देवाची उपासना करणे हि स्वर्गीय व्यवस्था आहेसर्व सृष्टी त्याची स्तुतीभक्ती  आराधना करतेस्तोत्र १९: सांगते,”आकाशें देवाचा महिमा वर्णितात आणि अंतराळ त्याच्या हाताची कृत्य दाखवतेदेवाच्या सेवकांना या व्यवस्थेचे  दृष्टातं रूपात दर्शन झाले आहेयशया संदेष्ट्याने देवाला उंच स्वर्गीय सिंहासनावर बसलेले पाहिले  सराफीम त्याचे गौरव स्तुती स्तवन करीत म्हणत होते की, ‘सैन्यांचा यहोवापवित्रपवित्रपवित्रआहेयशया :

प्रेषित योहान याने सुद्धा स्वर्गीय भक्तीचा दृष्टातं पाहिलायेथे अद्भुत प्राणी देवाची स्तुती स्तवन करताना त्याला पवित्रपवित्रपवित्रप्रभू जो देवजो सर्वसत्ताधारीजो होता आणि आहे आणि येणारअसे म्हणत असतांना रात्रंदिवस थांबत नाहीतआणि जेव्हा जेव्हा चार प्राणी राजासनावर जो बसलेलाजो सदासर्वकाळ जिवंत आहेत्याचे गौरव आणि सन्मान आणि उपकार स्तुति करताततेंव्हा तेंव्हा ते चोवीस वडील राजासनावर जो बसलेला त्याच्यापुढे उपडे पडतातआणि जो सदासर्वकाळ जिवंत आहे त्याला नमन करतात आणि आपले मुगूट राजासनापुढे टाकून म्हणतातहे प्रभू , गौरव आणि सन्मानआणि सामर्थ्य घ्यायला तूं योग्य आहेसकारण तूं सर्व काहीं अस्तित्वात आणले आणि तुझ्या इच्छेमुळे ते झाले आणि अस्तित्वात आणले गेले.  प्रगटीकरण ११.

देवाच्या भक्तीचा पाया त्याच्या पावित्र्यावर  न्यायीपणावर आधारित आहेहे न्यायीपण  पावित्र्य केवळ त्याचे आहेया विश्वात कोणीच त्याच्यात आपले भागीपण दाखवू शकत नाहीम्हणून केवळ तोच स्तुतीस  भजण्यास पात्र आहे.स्तोत्र १४८ सांगते,’ सर्व दूतांनीसैन्यांनीसूर्यचंद्रतारे  आकाशांनी  आकाशांवरल्या जलांनीइतकेच नाही तर समुद्रांतील जीवांनीआगाध्यानींअग्नी गारा हिम धुके  वादळसर्व डोंगरझाडेगंधसरुश्वापदेंगुरेसरपटणारे जीवउडणारे पक्षीराजेंसर्व लोकअधिपतीसर्व न्यायधीशकुमारकुमारीम्हातारे  तरणेहि सर्वं यहोवाला स्तवोत कारण त्याचे नाव मात्र उंचावले आहे त्याचे ऐश्वर्य पृथ्वी  आकाशें यांच्यावर आहेस्तोत्र ९६ : सांगते,”महिमा  प्रताप त्याच्यापुढे आहेतसामर्थ्य  शोभा त्याच्या पवित्रस्थानांत आहेत.

देवाच्या या स्वर्गीय वैभवाशी सैतान स्पर्धा करितो:   सैतानाला गर्व झाल्यामुळे त्याचे पतन झाले. बायबल सांगते, अरे दीप्तिमंताप्रभातेच्या मुलातूं आकाशांतून कसा पडलास ! अरे राष्ट्रांस निर्बल करणाऱ्यातूं कसा छेदला जाऊन धुळीत टाकलेला आहेसकारण तू आपल्या मनात म्हणालासमी आकाशात चढेल,  देवाच्या ताऱ्यांवरती मी आपले सिहांसन उंचावीनआणि उत्तरेच्या अगदी शेवटल्या भागात समाजाच्या पर्वतांवर बसेनमी आभाळाच्या उंचीच्या वरती चढेनमी आपणास परात्परासारखा करीनतथापि तूं मृत्यूलोकांत खोल खाचेच्या अगदी शेवटल्या भागात आणून टाकला जाशीलयशया १४:१२१५या वचनांवरून स्पष्ट होते की सैतान देवाच्या गौरवाशी स्पर्धा करतोत्याची इच्छा आहे की देवाच्या सदृश रूपात निर्माण केलेल्या मानवाने त्याची भक्ती करावीम्हणून पृथ्वीवर वेगवेगळ्या रूपात सैतान  त्याच्या बरोबरचे पतित देव दूतज्यांना आपण दुरात्मे किंवा भूतेही म्हणतोहे माणसांना वेगवेळ्या मोहात पाडून भुलवतात  त्यांच्या भक्तीस प्रवृत्त करितातरोमकरांस पत्र २१ सांगते,’ते देवाला ओळखत असून त्यांनी त्याला देव म्हणून गौरविले नाही  त्याची उपकारस्तुतिही केली नाहीपरंतु ते आपल्या तर्क वितर्कांनीं निरर्थक झालेआणि त्यांचे मूढ अंतःकरण अंधाराने भरून गेलेआपण ज्ञानी असे ते म्हणवीत असता ते मूर्ख झाले आणि त्यांनी अविनाशी देवाचा महिमा सोडून त्याच्या बदली नाशवंत मनुष्याच्या  पक्षांच्या  चतुष्पादांच्या  सर्पटणाऱ्यांच्या आकाराची मूर्ती करून घेतलीहे सर्व सैतानामुळे झाले कारण तो मानवाला भुलवून देवाच्या ऐवजी त्याची  दुरात्म्यांची भक्ती करून घेतोत्याला देवाचे गौरवस्तुती आराधना आवडत नाहीत्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताला सुद्धा मोहात पाडण्याचा प्रयत्न करून स्वतःला नमन करण्यास सांगितलेमत्तय . 

देव ईर्ष्यावान आहे : देव त्याच्या गौरवाच्या बाबतीत इर्ष्यावान आहेदेवाचे वचन सांगते,”मी यहोवा आहेहे माझे नाव आहे ; आणि दुसऱ्याला मी आपले गौरव देणार नाही ,  कोरीव मूर्तीला आपली प्रशंसा देणार नाहीयशया ४२:पुढे देवाचे वचन सांगते,’ पृथ्वीवरील सर्व लोकयहोवाला नवे गीत गात्याची प्रशंसा करात्याला गौरव द्यायशया ४२१०१२जे मूर्तीवर भाव ठेवतात ते लाजवले जातीलकारण हे देवाला ओंगळ वाटणारे कर्म आहे देव याचा द्वेष करितोत्यांनी मूर्तीपुढे आपल्या कन्या  पुत्र अग्नीत जाळल्याअनुवाद १२:२९३१. 

देवाची उपासना कशी करावी: देवाची उपासना केल्याने अन्न पाण्यास आशीर्वाद प्राप्त होतो  रोगराई दूर होतेहे उत्तम आशीर्वादाचे अभिवचन देवाची उपासना करण्यावर अवलंबून आहेबायबल सांगते,’जसा तो पवित्र आहे तसे त्याच्या लोकांनी पवित्र असावे,’ लेवीय ११:४४हि उपासना पवित्र्याने युक्त होऊन असावीजसा तो पवित्र आहे तसे त्याच्या उपासकाने सुद्धा पवित्र असावे. 

स्तोत्रकर्ता म्हणतो,”परमेश्वराच्या गिरवर कोण चढेल? त्याच्या पवित्र स्थानात कोण उभा राहील, ज्याचे हात स्वच्छ  आणि मन शुध्द आहे, जो आपले चित्त असत्याकडे लावीत नाही,  कपटाने शपथ वाहत नाही तो, त्याला परमेश्वरा पासून आशीर्वाद मिळेल. स्तोत्र ९६:मनुष्य आशीर्वादासाठी खूप काही करू इच्छितोजसे होमबलीअसंख्य अर्पणे परंतु देव म्हणतो नीतीने वागणेआवडीने दया करणे माझ्या संगती राहून नम्र भावाने चालणे एवढेच मी माझ्या उपासकांकडून मागतोमिखा :देव पवित्र  न्यायी आहेत्याच्या लोकांकडून तो न्यायी  पवित्र जीवनाची अपेक्षा करितोदेवाचे वचन सांगते, “जो परका तुमच्या जवळ उपरी म्हणून राहतोतो तुमच्यामध्ये देशात जन्मलेलेल्यासारखाच तुम्हांला असावाआणि जशी तू आपणावर तशी तूं त्याच्यावर प्रीती कर ; कारण तुम्ही मिसर देशात उपरी होता मी यहोवा तुमचा देव आहे.न्याय करण्यातलांबी रुंदी मोजण्यातवजन तोलण्यात  परिणाम मापण्यात तुम्ही अन्यायीपण करू नकाखरे तराजू , खरी वजनेखरे एफा माप खरे हीन मापअशी खरी मापे तुम्हांला असावीज्याने मिसर देशातून तुम्हांला बाहेर आणिले तो मी यहोवा तुमचा देव आहेआणि तुम्ही माझे सर्व नियम  माझे सर्व विधि पाळाआणि ते आचरामी यहोवा आहे.”  लेवीय १९३४  

माणसासाठी देवाचे न्यायीपण  पवित्रता आचरणे अशक्य आहे देवाच्या उपासनेसाठी तो मिखा संदेष्टयाच्या म्हणण्या प्रमाणे सर्व काही अर्पण करीन परंतु देवाची पवित्रता  न्यायीपण कोठून आणील कारण ते फक्त देवापाशी आहेअसे जर आपले म्हणणे असेल तर आपल्यासाठी प्रभू येशू सांगतो कीहि अशी वेळ आहे की आता त्याचे खरे भक्त आत्म्यात  खरेपणात त्याची उपासना करतील देवाच्या अगणित आशीर्वादांचे भागी होतील.
योहान :२४. 

प्रार्थना: हे प्रभू येशू तू तुझे न्यायीपण, ज्ञान, नीतिमत्व,  पावित्र्य माझ्यावर स्थापित केले आहे, म्हणून मी तुझे आभार मानतो. मला आत्म्यात  खरेपणात उपासना करण्यास सहाय्य कर, मला यश, बरकत  आरोग्य लाभुदे. येशूच्या नावाने मागतो, आमेन.

रेव्ह.कैलास [अलिशा]साठे .

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimized by Optimole