यश प्राप्तीचे रहस्य स्तोत्र: २०-४.

 वचन: तो तुझ्या हृदयाच्या
इच्छेप्रमाणे तुला देवो आणि तुझे सर्व संकल्प परीपूर्ण करो. स्तोत्र: २०.

प्रस्तावना: लढाईला जाण्या अगोदर दावीद राजा  देवाच्या
मंदिरात प्रार्थना करत असता याजक उपस्थित लोक
त्याच्या प्रार्थनेला प्रतिसाद देत हि इच्छा व्यक्त
करीत आहेत कि देवाने त्याची
प्रार्थना ऐकावी त्याचे सर्व
संकल्प सिध्दीस न्यावेत. हे स्तोत्र दावीद
राज्याच्या जीवनावर प्रकाश टाकणारे आहे. त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात त्याने पराभव पाहिला नाही ह्याचे रहस्य या स्तोत्राद्वारे प्रगट
होते.

देव आपल्या बाजूने असणे आवश्यक आहे: दावीदाकडे भरपूर सैन्य सामर्थ्य होते, रथी, महारथी अशा महावीरांची त्याच्याकडे वाण नव्हती. दावीदाच्या साधारण इच्छेसाठी प्राण पणाला लावणारे योध्ये त्याच्याकडे होते. एकदा दावीद राजा गडांत असता त्याने इच्छा व्यक्त केली की बेथलहेमच्या वेशीजवळील
विहिरीतले पाणी कोणी मला प्यावयास दिले तर किती बरे
होईल. तेव्हा तेथे असलेल्या तिघा महावीरांनी त्याची हि इच्छा जाणली
आपल्या जीवाची पर्वा करता पलिष्ट्यांच्या
छावणीत घुसून त्या विहिरीचे पाणी त्याच्यासाठी आणिले शमु २३:
१३१७. असे जीवाला जीव देणारे योद्धे त्याच्या पदरीअसल्यामुळे. दावीद राजाला आपल्या सैन्य सामर्थ्यवर पराक्रमी योद्धयांवर
पूर्ण भरोसा आहे, परंतु युद्धात जय केवळ सैन्य
सामर्थ्याने शक्य नाही तर यहोवा परमेश्वराच्या
साह्याने शक्य आहे हे तो जाणत
होता, म्हणून लढाईला जाण्यापूर्वी तो देवाचे साहाय्य
मागतो. आपण सुद्धा सर्व प्रकारे स्वतःला प्रबळ करावे बुद्धी, शक्ती, अर्थ, राजकीय सामर्थ्य सामाजिक प्रतिष्ठा
प्राप्त करावी. परंतु या सर्वावर अवलंबून
कधीच जीवन जगू नये किंवा जीवनातील महत्वाचे प्रसंग हाताळू नयेत, तर स्वतःला नम्र
करून देवाच्या साहाय्याने प्रत्येक प्रसंगाला सामोरे जावे म्हणजे यश प्राप्ती होईल.

आत्मविश्वासापेक्षा देवावरील विश्वास श्रेष्ठ आहे: युध्दात प्राण पणाला लावून लढणाऱ्या सैनिकांचा आत्मविश्वास सर्वसामान्य व्यक्तीच्या तुलनेत अधिक असतो हे आपण सहज मान्य करू. परंतु मानव कितीही बलवान बुद्धिमान व पराक्रमी असला तरी त्याला मर्यादा असतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, जेंव्हा गल्ल्याथ इस्राएलाच्या सैन्याला द्वंद युध्दासाठी ललकारतो तेंव्हा शौला सह सर्व इस्राएल त्याला घाबरतात. कारण त्याचे महाकाय शरीर पाहून ते खचतात. त्यांच्या शक्ती सामर्थ्यावरील त्यांचा आत्मविश्वास त्यांना सांगतो की तुमचा कोणाचाही द्वंद युद्धात त्याच्या समोर निभाव लागणार नाही. १ शमू १७:१-११. परंतु, या युध्दात दाविदाचा अद्भुत पराक्रम आपण पाहतो. तो साधा सुकुमार मेंढपाळ असताही त्याने गल्ल्यथाचे आव्हान स्वीकारले व फक्त गोफण गोट्यासह त्याच्यावर चालून जाऊन त्याला ठार मारिले हा पराक्रम तो का करू शकला कारण त्याचा आत्मविश्वास स्वतःच्या सामर्थ्यावर नव्हता तर सर्वशक्तिमान देवाच्या सामर्थ्यावर होता. दावीद गल्ल्याथावर चालून जाताना त्याला म्हणतो, ” तू तलवार व भाला व बरची घेऊन माझ्याकडे आलास, परंतु सैन्याचा यहोवा इस्राएलाच्या फौजांचा देव, ज्याला तू तुच्छ लेखले आहे त्याच्या नावाने मी तुझ्याकडे येतो. आज यहोवा तुला माझ्या हाती देईल आणि मी तुला मारून तुझे मस्तक तुझ्यापासून छेदून घेईल आणि आज पलिष्ट्यांच्या फौजेची प्रेते आकाशातील पाखरास व पृथ्वीतल्या श्वापदांस  देईन: अशासाठीकी, इस्राएला मध्ये देव आहे असे पृथ्वीने जाणावे. आणि तरवार व भाला यांकडून तारण नाही असे या सर्व समुदायाने जाणावे; कारण लढाई यहोवाची आहे, आणि तो तुम्हांस आमच्या हाती देईन. १ शमू १७:४५-४७. आपला आत्मविश्वास स्वतःच्या शक्ती सामर्थ्यावर नसावा परंतु दाविदा प्रमाणे देवाच्या सामर्थ्यावर आधारलेला असावा

देवाच्या नावाचा अभिमान बाळगा: दावीदाला देवाच्या नावावर प्रचंड अभिमान होता, तो देवापुढे नम्र भावाने वागत असे, स्वतःला मेंढरू
देवाला त्याचा मेंढपाळ समजत असे. स्तोत्र २३ हे देवा पुढे त्याचा नम्रभाव, विश्वास प्रीती किती
प्रबळ होती हे दाखवते.
तो म्हणतो कोणी रथाची कोणी घोड्यांची प्रशंसा मिरवतात आम्ही तर आमचा देव
याच्या नावाची प्रशंसा करू.स्तोत्र २०:. त्याच्या हृदयात देवाला फार मोठे स्थान होते. त्यामुळेच देवाने  त्याला मेंढरांच्या मागून उचलून इस्राएलचा राजा बनवले होते. देवाने त्याचे हृदय पाहिले होते १ शमू १६: ६-१३.

आपण
सुध्दा दाविदाप्रमाणे प्रभू येशूवर संपूर्ण विश्वास ठेवावा त्याचावर पूर्ण
मानाने पूर्ण जिवाने पूर्ण शक्तीने
प्रीती करावी. म्हणजे प्रत्येक युद्धात जय मिळेल. जो
त्याच्यावर विश्वास ठेवतो तो कधीच लज्जित
फजित होत नाही. संत पौल म्हणतो,” मला सबल करणारा (ख्रिस्त) यांच्याकडून मी सर्वकाही करण्यास शक्तिमान आहे”. फिलीपै ४:१३. 

 प्रार्थना: हे
देवा तू जे काही
मला दिले आहेस त्या बद्दल मी तझे आभार
मानतोतुझे
नाव माझे सामर्थ्य वैभव आहे .माझा आश्रयदाता तूच आहेसतुझ्या
नामाची प्रतिष्ठा मला नित्य समजू दे. येशूच्या नावाने मागतो म्हणून ऐक. आमेन.    

रेव्ह कैलास [अलिशा ]साठे 

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimized by Optimole